Unsere nächsten Geburten werden Ende April erwartet !

logo Tatjana des Chênes d'Or logo

Weiblich brown amber classic tabby (nt 22)
Geboren am 14. Mai 2022

12 Wochen alt

Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt
Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt
Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt
Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt
Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt
Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt
Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt
Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt
Tatjana - 12 Wochen alt Tatjana - 12 Wochen alt

8 Wochen alt

Tatjana - 8 Wochen alt Tatjana - 8 Wochen alt
Tatjana - 8 Wochen alt Tatjana - 8 Wochen alt
Tatjana - 8 Wochen alt Tatjana - 8 Wochen alt
Tatjana - 8 Wochen alt Tatjana - 8 Wochen alt
Tatjana - 8 Wochen alt Tatjana - 8 Wochen alt
Tatjana - 8 Wochen alt Tatjana - 8 Wochen alt
Tatjana - 8 Wochen alt Tatjana - 8 Wochen alt
Tatjana - 8 Wochen alt Tatjana - 8 Wochen alt

4 Wochen alt

Tatjana - 4 Wochen alt Tatjana - 4 Wochen alt
Tatjana - 4 Wochen alt Tatjana - 4 Wochen alt
Tatjana - 4 Wochen alt Tatjana - 4 Wochen alt

Geburtstag

Naissance
Naissance Naissance
Seitenanfang