Nächste Kitten im Frühjahr 2024!

logo Tina des Chênes d'Or logo

Weiblich brown classic tabby (n 22), amber träger
Geboren am 14. Mai 2022

12 Wochen alt

Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt
Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt
Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt
Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt
Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt
Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt
Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt
Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt
Tina - 12 Wochen alt Tina - 12 Wochen alt

8 Wochen alt

Tina - 8 Wochen alt Tina - 8 Wochen alt
Tina - 8 Wochen alt Tina - 8 Wochen alt
Tina - 8 Wochen alt Tina - 8 Wochen alt
Tina - 8 Wochen alt Tina - 8 Wochen alt
Tina - 8 Wochen alt Tina - 8 Wochen alt
Tina - 8 Wochen alt Tina - 8 Wochen alt
Tina - 8 Wochen alt Tina - 8 Wochen alt
Tina - 8 Wochen alt Tina - 8 Wochen alt

4 Wochen alt

Tina - 4 Wochen alt Tina - 4 Wochen alt
Tina - 4 Wochen alt Tina - 4 Wochen alt
Tina - 4 Wochen alt Tina - 4 Wochen alt

Geburtstag

Naissance
Naissance Naissance
Seitenanfang